CASCO reprezintă asigurarea autovehiculului dumneavoastră (autoturism, autoutilitară, microbuz, autobuz, remorcă sau motocicletă/ATV) în cazul producerii unui eveniment ca lovire, ciocnire, răsturnare, zgâriere, furtul total sau parţial (al unor părţi componente), dar şi pagubele provocate în urma tentativei de furt (de exemplu spargerea geamurilor, deteriorarea unor părţi componente).
Asigurarea CASCO se încheie numai pentru riscurile prevăzute în condiţii, cu franşizele, excluderile, extinderile, clauzele speciale prevăzute expres în aceastea şi în suplimentele de asigurare.

Riscuri asigurate

Societatea de asigurări acordă despăgubiri, în limita sumei asigurate, Asiguratului sau Beneficiarului desemnat, pentru:

 • pagubele provocate autovehiculului de loviri, ciocniri, zgârieri, derapări, răsturnări, căderi (inclusiv cu prilejul transbordării), cădere de corpuri pe autovehicul;
 • furtul autovehiculului sau al unor părţi componente ori piese ale acestuia, precum şi pentru pagubele provocate acestuia ca urmare a furtului sau tentativei de furt;
 • pagubele produse autovehiculului de incendiu, explozie, afumare, pătare, carbonizare sau diverse alte distrugeri ca urmare a incendiilor precum şi prin avarieri cauzate ca urmare a măsurilor luate în timpul stingerii incendiului pentru salvarea autovehiculului sau a construcţiei în care se afla acesta.
 • pagubele produse autovehiculului de calamităţi naturale precum inundaţii, cutremur, uragan, trăsnet, prabuşire sau alunecare de teren, ploaie torenţială, grindină, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşă de zăpadă, inclusiv efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu prăbuşirea unui copac lovit de trăsnet, acţiunea mecanică a obiectelor purtate de furtună, uragan sau ape curgătoare, dărâmarea construcţiilor sau a unor părţi ale acestora (acoperişuri, pereţi, etc.) datorită greutăţii stratului de zăpadă sau de gheaţă ori avalanşelor de zăpadă, cutremurelor de pământ, prăbuşirilor sau alunecărilor de teren.
 • pagubele produse modificărilor constructive permanente şi/sau echipamentelor suplimentare montate la autovehicul, declarate de Asigurat în cererea-chestionar, a căror valoare este inclusă în suma asigurată a autovehiculului, numai dacă aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
 • pagubele produse autovehiculului ca urmare a măsurilor luate pentru salvarea lui;
 • cheltuielile efectuate în vederea transportului autovehiculului avariat la cel mai apropiat service de locul accidentului, sau la locul de adăpostire al autovehiculului, dacă acesta nu poate fi deplasat prin forţa proprie.

Riscuri excluse

Nu sunt cuprinse în asigurare:

 • pagubele cauzate autovehiculului de întreţinerea necorespunzătoare sau de o utilizare improprie destinaţiei acestuia, cele cauzate prin întrebuinţare, funcţionare, uzare ori ca urmare a defectelor de fabricaţie ale materialului sau pieselor (inclusiv amplasarea greşită), influenţei temperaturii asupra motorului autovehiculului (de exemplu ca urmare a îngheţării apei din instalaţia de răcire), precum şi cele produse motorului, cutiei de viteze sau diferenţialului ca urmare a lipsei sau insuficienţei ungerii ori supraîncălzirii;
 • pagubele produse anvelopelor ori camerelor prin tăiere, înţepare, explozie, cu excepţia cazurilor când aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii unor riscuri asigurate însuşi autovehiculului;
 • pagubele produse prin acţiunea curentului electric asupra oricăror componente ale instalaţiei electrice;
 • pagubele produse modificărilor constructive permanente şi/sau echipamentelor suplimentare montate la autovehicul, dacă nu au fost declarate de Asigurat în cererea-chestionar şi valoarea acestora nu a fost inclusă în suma asigurată a autovehiculului;
 • pagubele de orice fel produse autovehiculului ca urmare a pătrunderii cu acesta în locuri inundate;
 • pagubele indirecte (de exemplu reducerea valorii autovehiculului după reparaţie, pierderi cauzate de lipsa folosinţei autovehiculului, etc.);
 • partea din pagubă care s-a mărit ca urmare a neluării măsurilor pentru limitarea acesteia;
 • pagubele produse acelor părţi componente ale autovehiculului ce erau avariate la încheierea asigurării şi sunt menţionate în raportul de inspecţie al acestuia, care nu au fost remediate de Asigurat şi constatate de Asigurător până la data producerii riscului asigurat;
 • înlocuirea anumitor piese avariate ale caroseriei autovehiculului asigurat, aflat în perioada de garanţie, pentru remedierea cărora, deşi funcţionarea este tehnic posibilă şi nu afectează siguranţa circulaţiei, unitatea reparatoare impune înlocuirea piesei în scopul menţinerii garanţiei;
 • pagubele produse oricărui subansamblu sau părţi componente ale autovehiculului prin nerespectarea normelor privind încărcarea/amararea mărfii pe timpul transportului;
 • pagubele produse pieselor de rezervă, huselor, prelatelor (cu excepţia celor montate la autovehiculele cu coviltir), combustibililor sau oricăror altor bunuri existente în autovehicule;
 • pagubele cauzate atât exteriorului cât şi interiorului autovehiculului, de acţiunea substanţelor corozive;
 • pagubele cauzate de incendiu sau explozie produse prin folosirea flăcării deschise, inclusiv la repararea autovehiculului;
 • pagubele produse autovehiculului în timpul sau ca urmare a transportării, tractării sau remorcării acestuia;
 • cheltuielile făcute pentru remedierea unor reparaţii nereuşite, precum şi cele pentru transformarea sau îmbunătăţirea autovehiculului în comparaţie cu starea lui anterioară producerii riscului asigurat;
 • cazul în care Asiguratul nu a înştiinţat în scris Asigurătorul, în termenul prevăzut în contractul de asigurare şi a procedat la repararea autovehiculului fără acordul asigurătorului, înainte ca reprezentantul acestuia să efectueze constatarea pagubei;
 • pagubele produse autovehiculului de:
  1. război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, greve, tulburări civile, terorism;
  2. explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
  3. poluare sau contaminare de orice natură şi din orice cauză;
 • pagubele produse autovehiculului, în cazurile în care:
  1. accidentul a fost produs cu intenţie;
  2. accidentul a fost produs în timpul conducerii autovehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infracţiuni;
  3. accidentul a fost produs în timpul cât autorul infracţiunii încerca să se sustragă de la urmărire;
  4. autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau o autorizaţie de circulaţie valabilă;
  5. în momentul accidentului, autovehiculul era condus sau acţionat de o persoană fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicule, ori după ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării, ori ca urmare a suspendării dreptului de a conduce.

  (Prevederile de la ultimele două alineate nu se aplică dacă autovehiculul asigurat era furat.)

 • furtul sau tentativa de furt, dacă la poliţie nu s-a înregistrat o reclamaţie în acest sens, precum şi în cazul în care la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia Asiguratorului – persoană fizică, ori în cazul Asiguratului -persoană juridică, prepuşii acesteia;
 • cazurile în care Asiguratul a încredinţat, cu consimţământul său, autovehiculul asigurat unei persoane care refuză sa i-l restituie;
 • cazurile în care persoana cuprinsă în asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmărilor acestora.

Valoarea de nou

Este valoarea de factură ( în cazul maşinilor noi) sau valoarea obţinută dintr-un catalog specializat utilizat în industria de asigurări: Eurotax, APIA, Schwacke, Nutz, DAT etc.

Suma asigurată

Autovehiculele se asigură la valoarea reală a acestora la data încheierii sau reînnoirii asigurării. Valoarea reală a autovehiculului reprezintă valoarea de comercializare din nou la data asigurării (conform facturilor, cataloagelor sau listelor de preţuri), mai puţin uzura, stabilită în raport cu vechimea acestuia.

De fiecare dată când se plăteşte o despăgubire suma asigurată scade cu valoarea daunei plătită de asigurător. În acest caz, ai nevoie de reîntregirea sumei asigurate, pe care o poţi obţine fie printr-o primă suplimentară, fie o poţi avea ca şi clauză suplimentară sau beneficiu la încheierea poliţei.

Dotările suplimentare se pot asigura cu condiţia ca proprietarul să poată prezenta factura de achiziţie pentru respectivele dotări, sau în cazul unor asigurători, aceste dotări sunt cuprinse în suma asigurată într-o anumită limită specificată în contractul de asigurare independent de existenţa facturilor de achiziţie.

Prima de asigurare

Contractul de asigurare se încheie pentru o durată de un an, cu posibilitatea reînnoirii lui succesive pe perioade egale. Prima de asigurare este anuală şi se plăteşte integral şi anticipat pentru întreaga perioadă asigurată dar, la solicitarea asiguratului, se poate plăti şi în rate subanuale (trimestrial, semestrial).

Franşiză şi riscurile la care o întalnim la asigurarea CASCO

Franşiza este partea din fiecare daună (calculată ca parte fixă sau procent din suma asigurată) stabilită prin contract, suportată de Asigurat. Franşiza se stabileşte şi se consemnează în poliţa în aceeaşi valută ca şi suma asigurată. Există mai multe tipuri de franşize:

 • franşize la daune parţiale şi la daună totală;
 • franşize fixe sau procentuale (din suma asigurată sau din daună);
 • franşize pe grupe de riscuri – avarii, furt, vandalism etc.

Atenţie! Nu tot timpul poliţa cu franşiză zero este cea mai bună pentru tine! O franşiză poate însemna de multe ori o economie certă, importantă, contra unei pierderi probabile pe care ţi-o poţi asuma. Alteori nu. Dar e important să analizezi, pentru că dacă nu faci daune frecvent s-ar putea să plăteşti mai mult inutil. Un consultant INTEGRA BROKER iţi va putea întotdeauna explica ce variantă de franşiză să alegi, în funcţie de nevoile tale.

De exemplu, franşiza pentru distrugerea totală a unui autoturism poate ajunge şi la 10% din suma asigurată. Concret, dacă automobilul este distrus integral, iar asigurarea Casco pe care o are o persoană este pentru o sumă de 10.000 de euro, firma de asigurări va plăti doar 9.000 de euro, iar restul va fi contribuţia şoferului asigurat – aceasta în cazul în care a optat pentru o franşiza de 10% din suma asigurată în cazul daunei totale.

De reţinut este faptul că o asigurare cu franşiză are o primă mai mică decât una fără franşiză, ceea ce înseamnă că şoferul va plăti mai puţin lună de lună pentru asigurarea Casco, dar, la un eventual accident, el va trebui să achite o anumită sumă, în funcţie de nivelul franşizei prevăzut în contractul parafat cu asigurătorul.

Încheierea poliţei de asigurare CASCO

Poliţa de asigurare se încheie în baza declaraţiilor Asiguratului din cererea-chestionar, numai după efectuarea de către reprezentantul Asigurătorului a inspecţiei de risc a autovehiculului (constatarea stării autovehiculului la încheierea asigurării).

Cererea-chestionar, raportul de inspecţie al autovehiculului, împreună cu anexele la poliţă, clauzele şi orice alte declaraţii făcute în scris de Asigurat, fac parte integrantă din poliţă.

La încheierea poliţei de asigurare, solicitantul trebuie să prezinte actele originale ale autovehiculului: certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate. În cazul autovehiculelor noi, achiziţionate direct de la producătorii sau dealerii din România, poliţa se poate încheia şi în baza facturii de cumpărare şi a autorizaţiei provizorii de circulaţie.

Asigurarea se consideră încheiată prin efectuarea inspecţiei de risc a autovehiculului de către persoana împuternicită de Asigurător, emiterea poliţei de asigurare şi plata primei de asigurare, respectiv a primei rate de primă de către Asigurat şi este valabilă exclusiv pentru autovehiculele şi riscurile specificate în poliţă.

Lista de unități service cu decontare directă

Fiecare Asigurător are o serie de unităţi service auto cu care are convenţii de colaborare în baza cărora oferă clienţilor decontare directă (de obicei pe baza unui accept de plată prealabil). Cele mai multe companii de asigurare au decontare directă cu majoritatea service-urilor de reprezentanţă, dar şi cu foarte multe unităţi independente multi-marcă. Este foarte important să verifici dacă în lista Asigurătorului pe care îl vei alege există unităţi service în care doreşti sau poţi să iţi repari maşina.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote