Reprezintă răspunderea civilă legală a caselor de expediţii pentru orice daună fizică asupra bunurilor care i s-au dat în grijă, precum şi pentru orice pierdere financiară datorată erorilor sau neglijenţei în exercitarea profesiunii pentru care Asiguratul poate fi legal răspunzător faţă de clienţii sau sub-contractorii săi în calitate de transportatori.

Obiectul asigurării

Asiguratorul acoperă răspunderea civilă legală ce îi revine Asiguratului pentru pierderea, avarierea sau distrugerea totală sau parţială a mărfii, precum şi pentru alte pierderi financiare legate de expediţie (de depozitare, de limitare a pagubelor, de redirecţionare a mărfii, etc.) produse între momentul luării în primire a mărfii pentru expediţie şi momentul predării ei destinatarului, dacă avarierea, pierderea sau cheltuielile se datorează unor erori sau omisiuni comise fără intenţie de către Asigurat în operaţiunea de organizare a expediţiei (transporturile organizate de Asigurat, în trafic intern şi/sau internaţional pe rute terestre, fie în conformitate cu condiţiile USER, fie în conformitate cu condiţiile FIATA, după cum se emite sau nu un document FIATA pentru transportul în cauză).

Orice altă poliţă de asigurare acoperind aceleaşi riscuri/ evenimente, are întâietate faţă de prezenta asigurare, aceasta fiind o asigurare de răspundere.

Riscuri acoperite

 • Pierderea sau avarierea mărfurilor preluate de Asigurat în vederea organizării transportului;
 • Cheltuieli justificate în legătură cu organizarea transportului (costuri de depozitare, cheltuieli de limitare a pagubelor, cheltuieli de redirecţionare a mărfurilor, etc.);
 • Cheltuieli de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil.

Suma asigurată

La încheierea asigurării se stabilesc:

 • Limita de răspundere pe eveniment, aceasta reprezentând limita maximă de răspundere asumată de Asigurător pentru prejudiciile generate de producerea unui eveniment;
 • Limita de răspundere agregată, aceasta reprezentând răspunderea maximă asumată de Asigurător pentru prejudiciile generate de producerea evenimentelor asigurate pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de asigurare;
 • Sublimite de răspundere în funcţie de activitatea prestată.

Dacă valoarea mărfii care face obiectul unui transport depăşeşte limita răspunderii înscrisă în Poliţă, Asiguratul poate solicita anterior executării transportului, printr-o adresă scrisă înaintată Asigurătorului, aprobarea pentru mărirea răspunderii, comunicând valoarea, natura mărfii, punctul de plecare şi cel de destinaţie.

Prima de asigurare

În general, la momentul încheierii poliţei se calculează prima de asigurare provizorie prin aplicarea cotaţiei asupra volumului anual estimat al încasărilor Asiguratului din organizarea de expediţii de mărfuri în trafic intern şi/sau internaţional.

Prima de asigurare se regularizează la sfârşitul perioadei de decontare (an, semestru, trimestru sau lună – după cum s-a convenit între părţi la încheierea asigurării), în baza raportării veniturilor efectiv realizate din activitate în perioada respectivă.

Poliţa de asigurare se poate încheia în condiţiile stabilirii, de comun acord, a unei franşize deductibile, caz în care prima de asigurare se reduce corespunzător valorii franşizei stabilite.

Excluderi

Sunt excluse din asigurare şi Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

 • pagube produse în timpul unor transporturi la care asiguratul nu face dovada existenţei relaţiei contractuale cu transportatorul şi/sau cu cel care comandă transportul;
 • prejudicii ce decurg din absenţa, insuficienţa sau defectuozitatea ambalajului, marcării şi/sau etichetării mărfii precum şi din lipsa unor informaţii corespunzătoare cu privire la natura sau însuşirile particulare ale mărfii;
 • pagube rezultate din transmiterea de documente greşite, incomplete sau de neaplicat, ori de furnizarea lor cu întârziere sau ca urmare a pierderii, distrugerii, deteriorării sau nerestituirii oricăror documente, de orice natură, fie scrise, tipărite sau reproduse prin orice altă natură, precum şi a informaţiei stocate electronic;
 • prejudicii rezultate din renunţare la efectuarea transportului, întârzieri la livrare sau livrare greşită, exclusiv din vina transportatorului, ori refuzul mărfii de către destinatar sau în cazul absenţei acestuia;
 • pagubele produse în timpul manipulării, la încărcarea şi descărcarea în alte mijloace de transport când aceste operaţii nu se execută din ordinul asiguratului iar acest risc nu a fost preluat in mod expres de către asigurător;
 • transportului mărfurilor de contrabandă, destinate comercializării ilegale sau prejudicii rezultând din confiscarea, sechestrarea sau distrugerea mărfurilor transportate, printr-un ordin al unei autorităţi administrative;
 • pagubele produse de prepuşii asiguratului cu intenţie sau ca urmare a consumului de băuturi alcoolice, substanţe narcotice, inclusiv a consumului de medicamente fără prescripţie medicală ori pagube produse ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cu caracter fraudulos sau penal a Directorului General, a Directorilor Executivi sau oricăror Directori din conducerea asiguratului, precum si a prepuşilor săi;
 • dolul sau greşeala intenţionată a asiguratului şi a prepuşilor acestuia.

Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

 • orice pagube produse de război, declarat sau nu, război civil, invazie, acţiunea unui duşman extern, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară sau uzurpare de putere, conspiraţie, confiscări, expropriere, naţionalizare, sechestrare, greve, manifestaţii, sabotaj, embargo, acţiunea unor grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică, acte de terorism, piraterie, explozie atomică, nucleară, radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară sau produse prin accelerarea artificială a particulelor atomice, infestări radioactive, poluarea sau contaminarea mediului din orice cauză, catastrofe naturale.

Sunt excluse din asigurare următoarele mărfuri:

 • bijuterii, perle şi pietre preţioase, blănuri, obiecte de artă şi de colecţie sau alte obiecte care au o valoare artistică, ştiinţifică sau istorică;
 • metale preţioase (prelucrate sau neprelucrate), bani, bilete de bancă, monede, cecuri, acţiuni, obligaţiuni, cupoane şi orice alte hârtii de valoare;
 • ţigări;
 • băuturi alcoolice altele decât vin şi şampanie.

Asiguratul nu are răspundere civilă dacă evenimentul asigurat s-a produs dintr-o cauză de forţă majoră invocată şi dovedită, din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate sau din culpa exclusivă a unei terţe persoane.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote