Se asigură bunurile sau categoriile de bunuri aparţinând persoanelor juridice, nominalizate ca fiind asigurate în contractul de asigurare şi aflate la adresa de pe teritoriul României expres menţionată în poliţă. Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la bunurile asigurate. În absenţa acestui interes, asigurarea este nulă.

Pot face obiectul asigurării următoarele categorii de bunuri:

 • clădiri, construcţii şi echipamentele/instalaţiile fixe aferente, garduri, împrejmuiri;
 • bunuri conţinute în clădiri, cum ar fi echipamente, instalaţii, maşini, alte mijloace fixe sau obiecte de inventar;
 • stocuri de bunuri şi mijloace circulante, materii prime, produse finite sau produse în curs de execuţie;
 • echipamente, instalaţii, maşini şi alte categorii de bunuri aflate în aer liber, cu condiţia ca astfel de bunuri să fi fost construite, produse şi/sau dotate pentru a funcţiona în aer liber;
 • bunuri speciale: echipamente electronice speciale, bani în casierie (numai în timpul orelor de program) sau bani în seif, alte bunuri de valoare ca de exemplu documente, obiecte din metale preţioase şi altele asemenea cu respectarea obligaţiilor din prezentele condiţii de asigurare.

Sunt excluse din asigurare, dacă în poliţă nu este precizat altfel, construcţiile şi conţinutul în cazul următoarelor:

 • obiective petrochimice, mine, tuneluri, galerii subterane, obiective nucleare;
 • videoteci, peepshow-uri, bordeluri, sexshop-uri, baruri, parcuri de agrement, barăci, chioşcuri, locuinţe în vase plutitoare, gherete, şoproane, tribune mobile, corturi, foişoare, locuinţe mobile, lăcaşe de cult;
 • instalaţii de forare/extragere offshore şi onshore, instalaţii destinate lansării vehiculelor spaţiale;
 • docuri şi structuri portuare, poduri, cheiuri, diguri;
 • vehicule terestre, acvatice, subacvatice, material rulant, aeronave, vehicule spaţiale;
 • terenuri (inclusiv solul), animale, recolte, plantaţii, păduri, fâneţe.

Riscuri asigurate

 • incendiu, inclusiv daunele produse prin măsurile luate de autorităţi în scopul de a împiedica sau de a opri incendiul şi de salvare a bunurilor asigurate;
 • trăsnet (prin acţiunea directă a forţei sau căldurii unui trăsnet);
 • explozie, care nu a fost cauzată de dispozitive explozive;
 • căderea aparatelor de zbor şi a vehiculelor spaţiale, a părţilor acestora şi a obiectelor transportate de acestea, excluzând dispozitivele explozive;
 • lovirea de către vehiculele rutiere care nu aparţin Asiguratului şi nici nu sunt în folosinţa acestuia;
 • emanaţii de fum, gaz, vapori, de producerea defectuoasă sau anormală a energiei electrice, termice sau hidraulice, de funcţionarea defectuoasă sau anormală a aparatelor electronice, a instalaţiilor de încălzire sau condiţionare, de scurgere sau pierdere a lichidelor, cu condiţia ca ele să se producă ca urmare a unui risc menţionat mai sus la literele a)-d), întamplat (apărut) la bunurile asigurate sau la alte entităţi situate pană la 20 metri de acestea;
 • cheltuieli adiţionale (în limita a 10% din valoarea daunei lichidabile) în legătură cu producerea riscurilor acoperite la lit. a)-d) asupra bunurilor asigurate (cheltuieli cu intervenţia pompierilor, cheltuielile pentru demolare, evacuare şi transport la cel mai apropiat loc de descărcare sau impus de autorităţi, a resturilor materiale rezultate ca urmare a producerii evenimentului asigurat, cheltuieli de reproiectare;
 • calamităţi naturale: cutremur, inundaţii şi aluviuni, fenomene atmosferice – inclusiv grindină, prăbuşirea, alunecarea sau surparea terenului, greutatea stratului de zăpadă;
 • furt şi/sau tâlhărie, acte de vandalism produse cu ocazia furtului sau tâlhăriei;
 • evenimente socio-politice şi acte de vandalism.

Suplimentar, se pot asigura:

 • daune produse de apa rezultată în urma avarierii instalaţiilor de apă;
 • costuri majorate de lucru – asigurarea este operantă în cazul apariţiei de daune materiale directe la bunurile asigurate, prin producerea unui risc acoperit în poliţă, care au ca rezultat întreruperea parţială sau totală a activităţii asiguratului;
 • spargerea accidentală a suprafeţelor vitrate (menţionate în poliţă);
 • fenomene electrice – cauzate bunurilor asigurate din categoria utilaje, echipamente, maşini/agregate de lucru, produse de curent, descărcări sau alte fenomene electrice (inclusiv acţiunea fulgerului şi a electricităţii atmosferice);
 • avarii accidentale la sistemele de încălzire şi de condiţionare aer – cauzate bunurilor asigurate din categoria centrale termice şi agregate de producere a aerului condiţionat, cu condiţia ca acestea să fi trecut testele de punere în funcţiune;
 • bani în seif;
 • răspundere civilă legală faţă de terţi şi angajaţii proprii.

Excluderi generale

Nu se vor despăgubi daune:

 • cauzate de război sau operaţiuni de război, chiar şi nedeclarat, invazie, ocupaţie militară, război civil, insurecţie, tulburări civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de vandalism;
 • produse de explozii sau emanaţii de căldură sau radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară, precum şi din radiaţiile provocate de accelerarea artificială a particulelor atomice;
 • cauzate de poluare şi contaminare a mediului, chiar dacă au fost provocate de evenimente asigurate;
 • confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;
 • pierderea sau sustragerea bunurilor asigurate, survenite în timpul sau după producerea incendiului sau a celorlalte riscuri acoperite la calamităţi naturale;
 • daune de natură electrică produse la aparate şi instalaţii electrice şi electronice de curentul sau descărcările electrice ori alte fenomene electrice survenite din orice cauză, inclusiv din trăsnet sau alte evenimente acoperite prin prezenta asigurare;
 • la aparate şi instalaţii la care s-a produs o explozie, dacă aceasta este determinată de uzură, coroziune sau defecte de material rămânând, însă, acoperite daunele produse de explozie altor bunuri asigurate;
 • morale, de consecinţă şi indirecte, precum modificări de construcţie, lipsă de beneficiu, folosinţă sau chirie, profituri sperate sau orice alte daune ce nu privesc materialitatea bunurilor asigurate;
 • cheltuielile pentru reparaţii, recondiţionări, restaurări nereuşite precum şi cele legate de ameliorarea, creşterea calităţii bunurilor în comparaţie cu starea acestora dinaintea producerii evenimentului asigurat;
 • produse bunurilor pentru care nu există autorizaţii legale de construcţie/instalaţie, autorizaţii/avize de funcţionare emise de organele în drept, sau daune produse sau agravate, pentru partea de daună care s-a mărit, prin nerespectarea de către Asigurat a condiţiilor pe baza cărora au fost eliberate acestea;
 • afumare, pătare sau pârlire, din surse normale de căldură;
 • daunele produse la provizii, produse alimentare, la bunurile aflate, contrar uzanţelor, în locuri deschise sau sub cerul liber;
 • rezultând din modificări de construcţie neautorizate, improvizaţii, activităţi de construcţii-montaj, instalaţii executate în cadrul locaţiei asigurate.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote