Asigurarea poate fi încheiată de persoanele fizice sau juridice, române sau străine care au interes patrimonial cu privire la bunurile asigurate.

În cazul în care a fost desemnat un Beneficiar, această condiție trebuie să fie îndeplinită de Beneficiar.

Sunt asigurate bunurile (mărfuri, obiecte – expres menționate în polița de asigurare) pe durata transportului efectuat cu orice mijloc de transport (maritim, feroviar, rutier, aerian), în limitele teritoriale menționate în polița/certificatul de asigurare, precum şi pe durata depozitării intermediare (anterioară destinației finale). Nu sunt asigurabile, cu excepția cazurilor când s-a convenit altfel, următoarele: bunuri casnice/efecte personale, opere de artă/antichităţi, metale prețioase, bani, hârtii de valoare, orice alte documente asimilabile banilor, produse alimentare refrigerate/congelate, autovehicule.

Prin această poliță se asigură mărfurile supuse riscurilor ce apar pe timpul transportului, inclusiv cheltuielile în legătură cu acesta, după cum se stabilește în polița de asigurare.

Pierderea sau deteriorarea bunurilor cauzată de:

 • incendiu sau explozie;
 • eşuarea, scufundarea sau răsturnarea ambarcaţiunii sau a navei;
 • răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
 • coliziunea sau contactul navei, ambarcaţiunii sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decât apa;
 • descărcarea mărfii într-un port de refugiu;
 • cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trăsnet;
 • sacrificiu în avaria generală (comună);
 • luarea mărfii de valuri;
 • intrarea apei de mare, râu sau lac în mijlocul de transport, container sau locul de depozitare;

Dauna totală a unui colet pierdut peste bord sau căzut în timpul încărcării sau descărcării, pe şi de pe mijlocul de transport;

Cheltuielile şi contribuţiile la avaria generală (comună);

Cheltuielile de salvare, plătite de asigurat pentru/în legatură cu înlăturarea unei pierderi cauzate de orice eveniment;

Cheltuielile de transport;

Cheltuielile vamale.

Se asigură pentru riscurile ce apar pe timpul transportului bunurile aflate în circuitul civil, dacă cel puţin una dintre localităţile de expediţie, respectiv destinaţie, se află pe teritoriul României.

În funcție de riscurile care se doresc a fi asigurate există trei variante de acoperiri: A , B şi C.

Varianta A

RISCURI ACOPERITE: această variantă acoperă toate riscurile de pierdere sau avariere privind bunurile asigurate, ca urmare a unor evenimente fortuite, cu excepția excluderilor prevăzute în poliță.

Varianta B

RISCURI ACOPERITE
Această variantă acoperă:
1. Pierderea sau avarierea bunurilor asigurate cauzate de:

 • incendiu sau explozie;
 • cutremur, erupţie vulcanică sau trăsnet;
 • eşuarea, scufundarea sau răsturnarea navei sau ambarcațiunii;
 • răsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
 • coliziunea sau contactul navei, ambarcațiunii sau mijlocului de transport cu orice obiect exterior, altul decât apa.

2. Pierderea sau avarierea bunurilor asigurate cauzate de:

 • sacrificiul în cazul avariei comune;
 • aruncarea sau luarea de valuri peste bord;
 • pătrunderea apei de mare, lac sau râu în navă, ambarcațiune, cală, mijloc de transport, container sau locul de depozitare.

3. Dauna totală pentru orice colet pierdut peste bord sau căzut în timpul încărcării sau descărcării pe şi de pe navă sau ambarcațiune, în cazul transbordărilor.

Varianta C

 • sacrificiul în cazul avariei comune;
 • aruncarea peste bord.

Sunt excluse din asigurare pierderile, avariile şi/sau cheltuielile rezultând din sau provocate de:

 • comportamentul necorespunzător intenționat al asiguratului;
 • scurgerea, spargerea sau risipirea ordinară care nu sunt consecința unui accident de transport, pierderea uzuală în greutate sau volum sau uzura normală a mărfii asigurate;
 • ambalarea necorespunzătoare, încărcarea, stivuirea şi legarea sau amararea necorespunzătoare a mărfii pe mijlocul de transport (inclusiv într-un container), dacă aceste operațiuni sunt efectuate de asigurat sau dacă acesta are cunoştiinţă despre acestea;
 • viciul propriu sau natura mărfii asigurate;
 • întârzierea livrării;
 • insolvabilitatea sau neîndeplinirea obligațiilor financiare de către proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei;
 • utilizarea oricărei arme de război care folosește fisiunea şi/sau fuziunea atomică, nucleară sau altă reacție asemănătoare ori altă forță sau obiect radioactiv;
 • contaminare radioactivă;
 • starea de nenavigabilitate a navei sau ambarcațiunii, faptul că nava, ambarcațiunea, mijlocul de transport, containerul este inadecvat pentru transportul în bune condiții a mărfii asigurate, dacă Asiguratul sau reprezentanții săi au luat cunoștință de starea de nenavigabilitate sau de inadecvare în momentul încărcării mărfii asigurate;
 • greve, lock – out, tulburări de muncă, revolte sau mişcări civile;
 • greviști, muncitori în lock – out sau alte persoane luând parte la tulburări de muncă, revolte sau mişcări civile;
 • război, război civil, revoluție, rebeliune, insurecție sau conflicte civile rezultând din acestea sau orice act ostil al sau împotriva unei puteri beligerante;
 • mine, torpile, bombe sau alte arme de război abandonate;
 • capturare, sechestrare, arestare, reținere sau detenție (cu excepția pirateriei), tentativa de a le face şi consecințele acestora.

Polița cargo poate fi încheiată ca o poliță individuală, adică pentru un singur transport, acoperirea riscurilor fiind delimitată în timp şi spațiu conform contractului, sau poate fi încheiată tip abonament, pe o anumită perioadă de timp, de obicei 12 luni, acoperind riscurile tuturor transporturilor efectuate în perioada de asigurare conform condițiilor contractuale.

Prima poate fi mai mare în cazul transporturilor care presupun mai multe mijloace de transport deoarece marfa poate suferi deteriorări în timpul descărcării şi reîncărcării.

În cazul transportului pe apă, prima se poate micșora dacă marfa va fi depozitată în cala navei şi poate fi mai mare dacă este depozitată pe punte.

Acoperirea riscului de furt se încheie de obicei la solicitarea asiguratului şi se plătește o primă suplimentară. Majoritatea societăților de asigurare consideră franșiza obligatorie pentru acoperirea riscului de furt.

Cere oferta

House Insurance Quote

Level of protection

Car Insurance Quote

Travel Insurance Quote

Life Insurance Quote